پیام های شما

پیام های شما
با درود:
من دستگیری زینب جلالیان رامحکوم می کنم.جمهوری إسلامی بایدجهت لغوحکم
اعدام زینب جلالیان وآزادی فوری اواززندان تحت فشارگذاشته شود.
من صدای زینب جلالیان هستم.
وحید خورشیدی
شهرستان _ألیگودرز
استان _لورستان
کشور_ایران
شغل_کارگر
زنده باد ملتی که زندگی رابرای زنده نگه داشتن آزادی ودموکراسی دوست دارد
——————————————————————————–
با درود:
رژیم جنایت کار إرتجاعی جمهوری إسلامی باید تمام زندانیان سیاسی دربند
رابدون هیچ قیدوشرطی آزاد کند.
من صدای زهرا بهرامی هستم،
أگرأزنظرحکومت إرتجاعی، همصدایی با زهراو زینب و دیگرزندانیان سیاسی
جرم ومحاربه با خدا
محسوب می شود،
من به این جرم ومحاربه بودن خودم إفتخارمی کنم.
آری من محاربم،
من همصدای زهرائم
من صدای زینبم.
باسپاس:
وحید خورشیدی.
شهرستان الیگودرز
استان لورستان
زنده باد سوسیالیسم
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s