١٨ فروردين روز جهانى تندرستى زندانيان سياسى را فراموش نكنيم

متن اطلاعیه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the voice of Mansour Osanlou! Do not let his voice be silenced!

صدای منصور اسانلو باش!  نگذار صدایش خاموش شود


Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the voice of Hamed Rohinejad! Do not let his voice  be silenced!

من صدای حامد روحی نژاد هستم!   نگذار صدایش خاموش شود

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the Voice of Behnam Ebrahim-Zadeh!  Do not let his voice be Silenced!

صدای بهنام ابراهیم زاده باش! نگذار صدایش خاموش شود

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the voice of Saeed Malekpour! Do not let his voice  be silenced!

صدای سعید ملکپور باش ! نگذار صدایش خاموش شود

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the voice of MohamadAli Hajaghai! Do not let his voice be silenced!

صدای محمدعلی حاج آقایی باش! نگذار صدایش خاموش شود

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Be the voice of Jafar Kazemi! Do not let his voice be silenced!

صدای جعفر کاظمی باش! نگذار صدایش را خاموش کنند

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment